Eyll 23 2018 22:49:18
Ana Men
· Ana Sayfa
· Oyma Baðlama
· Yaprak Baðlama
· Kelebek Baðlama
· Elektro Baðlama
· Ardýç Baðlama
· Gül Baðlama
· Maun Baðlama
· Dut Baðlama
· Cura Baðlama
· Baðlama Teknesi
Boran Müzik
· Hakkýmýzda
· Resimler
· Sipariþ
· Ýletiþim
· Baðlama Satýþ
· Hesap Numaralarý
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Sipariþ


Nasýl Sipariþ Verebilirim;

 1. http://www.boranmuzik.com adresimize giriniz ve üye olunuz.

 2. Üye olabilmek için "ÜYE OLUN" veya "Yeni Üyelik Ýçin Týklayýn" linklerini kullanabilirsiniz.

 3. Almak istediðiniz ürünleri miktarýný belirledikten sonra "Sepete Ekle" butonuna týklayarak alýþveriþ sepetinize atabilirsiniz. Alýþveriþ sepetinin amacý, müþterinin seçer seçmez satýn alma zorunluluðunu ortadan kaldýrarak kolaylýk saðlamaktýr.

 4. Alýþveriþ Sepetinizde ürünle ilgili fiyat ve diðer bilgileri görebilir. Ayrýca, ürünlerin miktarlarýný deðiþtirebilir, sepetinizden çýkarabilirsiniz. Ürün fiyatlarý ve tutar bilgilerine KDV dahildir.

 5. Sepetinizdeki ürünleri 3 farklý þekilde alabilirsiniz. Kredi kartý ile peþin ödeme , kredi kartý ile taksitli ödeme, havale ile indirimli ödeme. Ödeme þeklini seçtikten sonra seçtiðiniz ödeme þekline göre detay ekraný gelmektedir. Ýstenilen verileri girdikten sonra "Satýn Al" butonuna týklayýn.

 6. Eðer ödemeyi kredi kartý ile yapacaksanýz; sipariþi onayladýðýnýz anda, bilgiler net üzerinden özel bir geçiþ yoluyla ödemeyi yapan veya ödemeyi teslim alan bankalarýn bu iþlemi onayladýklarý veya reddettikleri network iþleme mekanizmasýna (SSL) ulaþýr. Kredi kartý bilgileriniz geçerli ise sipariþiniz kabul edilir. Aldýðýðýnýz ürünlerin ücreti banka yoluyla bize ulaþýr. Sipariþ olumlu bir þekilde tamamlandýðý taktirde, müþteriye sipariþiyle ilgili bilgilerin yer aldýðý bir e-mail gönderilir. Satýn alýnan ürün, önceden anlaþýlmýþ olan güvenilir bir kargo þirketlerinden müþterinin seçtiði biri tarafýndan, sipariþi teslim alacak kiþiye kimlik gösterilmesi karþýlýðýnda teslim edilir.

 7. Bu iþlemler sonunda, sistem size otomatik olarak bir sipariþ numarasý verecektir ve sipariþ izleme modülüne yönlendirecektir. Bu numara, daha sonra ödeme ve sipariþ takip iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi için mutlaka kaydedilmelidir.

 8. Sipariþ izleme modülü yardýmýyla yaptýðýnýz sipariþlerin durumunu istediðiniz zaman kontrol edebilirsiniz.

Sipariþ Verdim, Þimdi Ne Yapmalýyým.

 1. Online olarak sitemizden verilen sipariþler sipariþ formunda belirtilen zaman toleransý içinde periyodik olarak hergün , gün içinde belli saatlerdekontrol edilmektedir. Saat 17:00'den sonra verilen sipariþler ertesi gün deðerlendirilir.

 2. Sipariþ transferi paralel olarak kullanýlan alternatif yöntemlerle gerçekleþtirilmektedir.

 3. Sipariþ formumuz aracýlýðý ile tarafýmýza iletmiþ olduðunuz sipariþ bilgileri, kredi kartý bilgileriniz hariç olmak üzere veritabanýmýza kaydedilmektedir ve ek olarak hem iþyerimize hem hizmet sunucumuza e-posta yolu ile aktarýlmaktadýr.

 4. Veritabaný veya e-posta sistemlerinde meydana gelebilecek olasý herhangi bir soruna karþý veritabanýmýz ve e-posta kutularýmýz hem tarafýmýzca hem hizmet sunucumuz tarafýndan periyodik olarak kontrol edilmektedir.

 5. Sipariþ sistemimiz herhangi bir sorun nedeniyle sipariþinizi tarafýmýza iletilemiyorsa ziyaretçi sipariþ sýrasýnda durumdan haberdar edilmektedir.Boran Mzik
Boran Mzik Balama ve Saz Evi, Balama malat, Balama Sat ve Balama Tamirinde 10 yllk deneyimi ile hizmet veriyor.
Balama Resimleri | Balama Fiyatlar | Balama eitleri | Balama Sat | Balama Notalar | Saz Fiyatlar | Ksa Sap Saz | Elektro Saz

Valid XHTML 1.0 Transitional